เกี่ยวกับเรา


ประวัติความเป็นมา

            Go Global With English เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับการพัฒนา ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิและทีมวิชาการอดีตอาจารย์ประจำจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้ชื่อเดิมว่า Go International with English) ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนาน

พันธกิจ

            โรงเรียนของเรามุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรักและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

            เรามีความเชื่อว่าทักษะภาษาอังกฤษที่นักเรียนไทยยังขาดความชำนาญก็คือทักษะการฟังและการพูด ดังนั้นโรงเรียนของเราจึงออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จำนวนนักเรียนสูงสุดในแต่ละห้องไม่เกิน 16-18 คน อาจารย์ต่างชาติทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการจัดเตรียมคำศัพท์และเนื้อหาทางภาษาที่สอดคล้องกับบทเรียนนั้นๆ โดยจะเรียนรู้ผ่านหนังสือ แบบฝึกหัด สื่อการสอน การทำกิจกรรมและคอมพิวเตอร์

                 นอกจากทักษะการฟังและการพูดแล้ว หลักสูตรของเรายังได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนควบคู่กันไปด้วย ยิ่งกว่านั้นทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นหัวใจสำคัญของการเรียน ในทุกระดับชั้นเรียนของเราจึงยึดถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนและกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกฝนเรียนรู้จนเกิดความมั่นใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมเข้าสู่อาเซียนและสังคมโลก