English Tips

Bought or Brought ?  คำที่เด็กๆ มักจะสับสนเวลาที่ต้องผันกริยา

*  Bought เป็นกริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของคำว่า“ buy“(ซื้อ)

*  Brought  เป็นกริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของคำว่า“ bring“(นำมา)

 อาจจะใช้ทริคง่ายๆ ในการจำเช่น  “ bring“  เป็นคำที่มีตัว r  เพราะฉะนั้น จึงผันคู่กับคำว่า “brought” ที่มีตัว r ด้วยเช่นกันค่ะ