Go Business 

Go Global with English    มีความภูมิใจนำเสนอ หลักสูตร  Go Business  for Adult and Corporation English Training Program  ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและนักธุรกิจหลายระดับ โดยเปิดเรียนทั้งที่โรงเรียนและไปสอนให้ที่บริษัทในช่วงเวลาเรียนที่เหมาะสมสำหรับท่าน หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นในธุรกิจ นอกจากนั้นโรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาตามความต้องการของลูกค้าได้ โดยมีทั้งแบบเรียนตัวต่อตัว เป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่

หลักสูตรในการเรียนการสอนจะครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการทำงาน เช่น การสนทนาและบันทึกข้อมูลทางโทรศัพท์ การเขียนอีเมลและเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน การประชุม การเจรจาต่อรอง การบริการตลอดจนการต้อนรับอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ เราใช้วิธีการสอนที่ทันสมัยมีชีวิตชีวาเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรม  ทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการได้ปฏิบัติด้วยตนเอง (learning English by doing) ซึ่งต่างจากการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

Go Global with English    มีความเชื่อมั่นว่าเรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์พร้อมที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงานของท่านได้ในทุกระดับ ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน ในการทำงานและประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ

                  หลักสูตร Go Business  แบ่งออกเป็น 3 หมวดหลักสูตรดังนี้

English for Business Course

หมวดหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

            เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เพื่อเสริมศักยภาพให้พร้อมสำหรับการทำงาน ผู้เรียนสามารถแสดงออก และสื่อสารภาษาอังกฤษในงานได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัด  สามารถเขียนสื่อสารโต้ตอบทางธุรกิจในระดับใช้งานได้ และสามารถสื่อสารในระดับใกล้เคียงเจ้าของภาษา หากศึกษาครบหลักสูตร

 • Business English Communication for the ASEAN Economic Community 4 Levels
  • Level 1 Elementary
  • Level 2 Pre-Intermediate
  • Level 3 Intermediate
  • Level 4 Upper Intermediate
 • Business Writing, Presentation & Conversation 4 Levels
  • Level 1 Elementary
  • Level 2 Pre-Intermediate
  • Level 3 Intermediate
  • Level 4 Upper Intermediate

 

English for Communication Skills

หมวดหลักสูตรเสริมทักษะการสื่อสารเฉพาะทาง

            เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น การพูดในที่ประชุม การนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง เป็นต้น

 • English for Meeting
 • English for Presentations
 • English for Negotiating
 • English for Socializing
 • English for Emails & Telephoning

 

English for Careers Course

หมวดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ

            เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพหลากหลายสาขา  เพื่อให้มีความสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ  และทักษะของงานที่วิชาชีพต้องการ เช่น วิชาชีพวิศวกรรม  วิชาชีพก่อสร้าง  วิชาชีพพยาบาล   วิชาชีพการขายและการตลาด  วิชาชีพโลจิสติคส์ เป็นต้น

 • English for Engineering (Various Discipline)
 • English for Nursing & Health Care
 • English for Logistics
 • English for Sales & Marketing
 • English for Legal Professionals

 

Go Business  for   Adult  and Corporation English Training Program

            หลักสูตรการอบรมภาอังกฤษสำหรับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการออกแบบหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของแต่ละองค์กร เน้นพัฒนาศักยภาพและทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน ให้สามารถสื่อสารด้วยความมั่นใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร

 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 02-2526193-4, 086-3050531

 

ตารางเวลาการฝึกอบรม

ลำดับ       วันที่                                     หัวข้อหลักสูตร                                              

1)             13 ก.ย. – 1 พ.ย. 61               Presentation Skills Workshop                                                

                ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์        (30  ชั่วโมง)

                ช่วงเวลา 17.30 – 19.30 น.

 

2)            10 ก.ย. – 29 ต.ค. 61                Effective Negotiation Skills Course                                        

                ทุกวันจันทร์และวันอังคาร           (30  ชั่วโมง)

                ช่วงเวลา  17.30 – 19.30 น.

 

3)            1 ต.ค. – 17 ธ.ค. 61                  Business English Communication for                                                

                ทุกวันจันทร์และวันอังคาร           the ASEAN Economic Community

                ช่วงเวลา  17.30 – 19.30 น.       (40  ชั่วโมง)

 

4)            4 ต.ค. – 16 พ.ย. 61                 Business Writing                                                                               

               ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์         (30  ชั่วโมง)

               ช่วงเวลา 17.30 – 19.30 น.

 

5)            7 ก.ย. – 5 ต.ค. 61                    การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ                                                 

                ทุกวันศุกร์                                และการบริหารการเงินครบวงจร (Project Feasibility)

                 ช่วงเวลา 17.30 – 20.30 น.        (15  ชั่วโมง)

 

6)            5 พ.ย. – 24 ธ.ค. 61                  เทคนิคการสื่อสารด้วยเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย                                  

              ทุกวันพุธและวันเสาร์                  ในสัญญาก่อสร้าง และอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Construction Contract)

              ช่วงเวลา 18.30 – 20.30 น.        (12  ชั่วโมง)

 

  

 
COPYRIGHT © 2016 Go Global With English ALL RIGHTS RESERVED