Go Grammar

           หลักสูตรไวยากรณ์ และการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน 14 ระดับ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมี ความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกฝนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา และหลักการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการอดีตอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาอังกฤษผู้มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ของ Go Global with English

 

Go Grammar and Writing for Juniors

มี  7 ระดับ (Level 1 – Level 7) 

         เน้นไวยากรณ์ คำวลี เพื่อบรรยายเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตอย่างถูกต้อง 

 

Go Grammar and Writing for Teens

มี  5 แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย (Level 8 – Level 10)  

          เน้นความเข้าใจไวยากรณ์ ฝึกฝน และทบทวนคำ วลี ประโยค การผันกริยาตามประธาน และกาลทุกประเภท ประโยคความเดี่ยว และความรวม ประโยคซับซ้อน และเงื่อนไข ประโยคคำสั่ง ขอร้อง และบรรยายเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตอย่างถูกต้อง

 

Writing, Logic and Grammar

มี  2 ระดับ (Level 11 – Level 12)  

          ปูพื้นฐานความเข้าใจ และทบทวนกระบวนการเขียนประโยคและย่อหน้า เสริมสร้างการใช้ตรรกะเพื่อวิเคราะห์ และจัดระบบข้อมูลด้วยความสัมพันธ์แบบต่างๆตามเวลา ความสำคัญ ตำแหน่ง การเปรียบเทียบความเหมือน และแตกต่าง สาเหตุ และผลกระทบ ฝึกการประยุกต์ความรู้ด้านไวยากรณ์เพื่อเขียนย่อหน้าที่สมบูรณ์ แก้ไขและเรียบเรียงเป็นเรียงความสั้นๆแบบต่างๆที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และการเขียน

Writing Essays

(Level 13)  

           ในระดับนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาการใช้ไวยากรณ์จากระดับประโยคไปสู่การเขียนเป็นย่อหน้า ซึ่งกระบวนการสอนของเราไม่เพียงแต่ต้องการให้นักเรียนรู้จักการใช้ไวยากรณ์ในทักษะการเขียนเป็นย่อหน้าเท่านั้น แต่เรายังต้องการกระตุ้นให้นักเรียนใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องในงานเขียนส่วนตัวอื่นๆ อาทิ การเป็นนักเขียนอิสระ หรือนักเขียนแนวสร้างสรรค์ ในคอร์สนี้เป็นการปูพื้นฐานที่ดีสำหรับนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และพัฒนาทักษะการเขียนไปสู่ระดับคะแนน IELTS ที่ 3.5 – 4.5

 

Ready to write from Paragraphs to essays

(Level 14)  

          ระดับสุดท้ายของ Go Grammar Program นี้ เน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ไปสู่การเขียนเรียงความและบทความขนาดยาว คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มพูนทักษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คอร์สนี้จะสอนให้ผู้เรียนรู้วิธีการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง ด้วยการเชื่อมโยงย่อหน้าต่างๆ ของเรียงความให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกันรวมทั้ง เรียนรู้การสร้างสรรค์การเขียนในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายอีกด้วย ที่สำคัญ คอร์สนี้เป็นการปูพื้นฐานที่ดีสำหรับนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และพัฒนาทักษะการเขียนไปสู่ระดับคะแนน IELTS ที่ 4.5 - 5.5

 

การเรียนการสอนของหลักสูตร

(Level 14)  

นักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดระดับทักษะความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดให้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสม

- ระยะเวลาเรียน 33 สัปดาห์ (ประมาณ 9 เดือน) 
- เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง (รวมทั้งสิ้น 66 ชั่วโมง) 
- นักเรียนในห้อง 16-18 คน / ห้อง 

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

(Level 14)  

- วันเสาร์ เวลา 16.15 - 18.15 น. 
- วันอาทิตย์ เวลา 12.30 - 14.30 น.

 

 

 

 
COPYRIGHT © 2016 Go Global With English ALL RIGHTS RESERVED